החלפות/החזרות אתר baby teddy-(טדי בייבי)

האתר כתובת: https://teddybaby.co.il

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בכתב, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981( להלן: " חוק הגנת הצרכן"( והתקנות מכוחו, או לחילופין,
להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
ביטול העסקה יהיה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה או מסמך פרטי העסקה, לפי
המאוחר בינ יהם.
הודעת ביטול העסקה )להלן: "הודעת הביטול"( תימסר אל מחלקת שירות הלקוחות )להלן:
"שירות הלקוחות"( בטלפון 054-444-5496 ו/או בדואר אלקטרוני info@teddybaby.co.il
ו/או בדואר רשום לסטודיו ב כתובת: שער העמקים 15, הוד – השרון (להלן: "הסטודיו").
בהודעת הביטול, על המשתמש לפרט את מס' ההזמנה, שמו, מס' זהותו, מס' הנייד ופרטי
האשראי באמצעותו שולמה ההזמנה.
החזרת הפריט לידי העסק תהיה על חשבון המשתמש ובאמצעותו, ותבוצע ע"י מסירת הפריט
פיזית בהגעה עצמית אל ה סטודיו או שליחת הפריט אל כתובת סטודיו באמצעות חברת
השילוח, בעלות של 50 ₪ לכל כיוון )איסוף המוצר מהמשתמש ע"י חברת השילוח, שליחת ו
חזרה אל הסטודיו( ו/או בדרך אחרת אשר תהיה מקובלת ומאושרת בכתב ע"י שירות
הלקוחות.
על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל
את העסקה אשר בוצעה באתר, בתוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה, מיום קבלת
הזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר. העסק רשאי לבקש
מהמשתמש תעודה המוכיחה כי המשתמש אכן אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק או עולה
חדש.
במקרה של ביטול העסקה, יחזיר העסק למשתמש, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
פיזית לסטודיו, את חלק מחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן עבור המוצר שהוחזר לסטודיו,
באמצעות החזר לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה (בניכוי דמי המשלוח בסך 50 ₪ אשר
שולמו בעת רכישת המוצר אותו מחזיר המשתמש) וימסור עותק מהודעת ביטול החיוב, למעט
דמי ביטול בשיעור של %5 או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. יובהר כי, ככל שהמשתמש שילם דמי
משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
ביטול הזמנה טרם יצאת המוצרים מהסטודיו אל המשתמש, לא יחויב בדמי ביטול.

משתמש המבקש להחליף ו/או לבטל הזמנה, יחזירה לסטודיו את המוצר/ים ללא כל פגם מכל
סוג שהוא. יודגש כי, העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב להחלפת מוצרים ו/או החזרתם ו/או
לתבוע את נזקיו, במקרה בו נעשו בהם שימוש ו/או שניזוקו ו/או אריזתם נפתחה ו/או נפגמה.
יובהר כי, מוצרים אשר חלים עליהם מבצעים – החלפה תבוצע עד 5 ימים, ממועד קבלת
המוצר אצל ה לקוח.
הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק.
העסק לא יישא באחריות לשימוש המשתמש במוצר, שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או
העסק.
המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו וי ודיע לשירות הלקוחות אם המוצר שהתקבל
פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר. במידה ופריט כלשהו התקבל כשהוא פגום ו/או
שונה מכפי שהוצג באתר, על המשתמש להודיע בהקדם לשירות הלקוחות כאמור ויהא רשאי
לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט לידיו ובנסיבות אלו, לא ייגבו דמי ביטול,
כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים ממועד החזרת הפריט אל הסטודיו.

דילוג לתוכן