תקנון אתר baby teddy-(טדי בייבי)

האתר כתובת: https://teddybaby.co.il

מבוא

1.ברוך הבא לאתר  teddy baby ( טדי בייבי) (להלן: "האתר ו/או "העסק"). האתר מופעל על ידי
חברת שריט ד.נ דיגיטל בע"מ, ח.פ. 515998573 ( להלן: "החברה" ו/או "שריט" ) ומאפשר
רכישה מקוונת של תיקי החתלה ומוצרים לתינוקות, המשווקים על ידי "טדי בייבי " וחלקם
אף מיוצרים על ידה (להלן: "המוצרים").
2 .הרכישה באתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, המהווה בסיס לשימוש באתר
(להלן: "התקנון").
3 .גלישת משתמש באתר ו/או רכישת מוצרים דרך האתר ו/או שימוש באתר מכל סוג שהוא,
מהווים הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם . ככל והמשתמש אינו מסכים לאמור
בתקנון כאמור לעיל, הוא מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר זה, לרבות רכישת
מוצרים.
4 .העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או בתקנון זה מעת
לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל
דין. נוסחו האחרון של התקנון, כפי שמופיע באתר, הינו הנוסח המחייב ותוקפו יחל מרגע
פרסומו באתר זה.
5 .העסק ו/או מי מטעמו, מסיר מעצמו אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או לצדדים
שלישיים כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא עפ"י התקנון.
6 .העסק עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר יהא מדויק ונכון, אולם, איננה מתחייבת
כי יופיעו באתר טעויות ו/או אי דיוקים, בתום לב והעסק לא ישא באחריות כלשהי לעניין מידע
זה.
7 .יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, לרבות פרסומות,
קישורים ו/או כל מידע אחר. במקרה זה, האתר לא יהיה אחראי לשירותי צדדים שלישיים .
האתר רשאי להסיר ו/או להוסיף כל קישור באתר, ע"פ שיקול דעתו. כמו כן, העסק מסיר מעצמו
אחריות על פעילויות גולשים באתר, שנעשו באופן בלתי חוקי ו/או נעשו במטרה לגרום נזק
לאתר ו/או לגולשים אחרים בו.
8 . מובהר כי, העסק רשאי למנוע ממשתמש כניסה לאתר, אם להנחת דעתו של העסק, עשה
המשתמש שימוש באתר באופן הנוגד להוראות התקנון ו/או הפוגע בעסק ו/או במוניטין שלו
ו/או בתוכן האתר ו/או פעולה המנוגדת לכל דין, הכל ע"פ ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
העסק.
9 . השימוש בתקנון זה בלשון זכר, לצורך הנוחות בלבד. השימוש והתנאים בתקנון כוללים פניה
בלשון נקבה ו/או רבים.
10 . בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות
תקנון זה.

11 . כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש בתקנון זה, לרבות הוראותיו ותוקפם, יתבררו בבית
המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות החוק בישראל להוראות תקנון, זה
תגברנה הוראות החוק בישראל.
12 . בכל בירור בעניין הפעלת האתר ופעילותו, יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות בטל':
054-444-5496 ו/או בדוא"ל: info@teddybaby.co.il ( להלן: "שירות הלקוחות ").

אופן השימוש באתר
13 . ביצוע הרכישה באתר תתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט להלן. במידה ולא
יתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן, העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה,
ללא כל טענה מצד המשתמש:
1.13 . המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בגיר (18 ומעלה) (להלן: "בגיר") וכשיר משפטית,
אינו חסוי ו/או אינו מוגבל בדרך המצריכה אישור אפוטרופוס לפעולותיו. העסק מסיר
מעצמו אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.
2.13 . בעת ביצוע רכישה דרך אתר זה, יזין המשתמש את פרטיו המלאים, כוללים: שם,
שם משפחה, מס' תעודת זהות (תאגיד – שם ומס' חברה), כתובת עדכנית ומדויקת, כולל
מיקוד, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעיל ופרטי אמצעי תשלום – כרטיס אשראי
ישראלי בתוקף, הרשום על שמו, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי
המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
3.13 . למען הסר ספק, מוצרי האתר יסופקו לכתובת שיזין המשתמש בביצוע הזמנה
באתר. יובהר ויודגש כי, לא יתבצעו משלוחים לעיר אילת ולאזורים מעבר לקו הירוק. על
המשתמש להתעדכן מול שירות הלקוחות.
14 . יובהר כי, מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירתם לצד שלישי.
15 . התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. העסק יעשה כל מאמץ כי מידע ו/או תמונות
המוצגות באתר יהיו נכונים עד כמה שניתן, אולם ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר באתר
למוצר בפועל.
16 . ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את העסק והעסק לא
יישא באחריות העולה על ערך הפריט הנרכש ו/או בכל נזק אחר שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
17 . המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים בעסק. העסק יעשה מאמץ לעדכן אם המלאי
באתר, אולם, במידה ונפלה טעות באתר ולאחר הזמנת המוצר ע"י המשתמש התברר כי לא
קיים מלאי למוצר, העסק יעדכן את המשתמש באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני
שהוזנו בעת הזמנת המוצר ויהיה באפשרות המשתמש להזמין מוצר חליפי ו/או לבטל את
ההזמנה ולקבל זיכוי בהתאם.
18 . כל מחירי המוצרים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע״מ.
19 . העסק רשאי ע"פ שיקול דעתו לעדכן ו/או לשנות מחירים באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת סיום הליך הזמנה.
20 . המחירים המוצגים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

21 . העסק רשאי להציע ו/או לפרסם הטבות למשתמשי האתר, לרבות הנחות ו/או מבצעים, לפי
שיקול דעתו הבלעדי וכן רשאי להפסיק כל הטבה שניתנה על ידו באופן מידי וללא כל הודעה
מוקדמת.
22 . מובהר כי, במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה
הסכום ששילם בפועל על הרכישה, ללא דמי משלוח, במידה ושולמו.

התחייבות והצהרת המשתמש:
23 . המשתמש מתחייב כי הפרטים אותם ימסור באתר זה הינם נכונים, עדכניים ומדויקים וכי
מסירת פרטים אלו באתר הינה בהסכמתו ורצונו.
24 . המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה
להוות עבירה פלילית וכי במקרה כזה, העסק עלול לפעול כנגדו ההליכים משפטיים, לרבות
תביעות בגין נזקים שיגרמו לעסק בעקבות מעשיו ו/או פעולותיו.
25 . המשתמש מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הזמנה באתר זה הינו בבעלותו של
המשתמש ו/או בבעלות תאגיד על שמו הוא מבצע את העסקה, הכרטיס בתוקף וכן הוא זה
המורשה על פי כל דין ו/או הסכם לביצוע העסקה ובסכומה דרך האתר.
26 . המשתמש מתחייב בזאת לא לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא
באתר זה ו/או להעבירם לצדדי ג' ומצהיר כי יבצע שימוש באתר זה בהתאם לאמור בתקנון זה
ובהתאם לאמור בכל דין, בתום לב ולשימוש אישי בלבד.
27 . לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, ו/או פוגענית, לרבות העלאת תוכן
בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או תכנים כלשהם אשר ישנו ו/או ישבשו או ישפיעו בכל דרך
אחרת על פעולתו התקינה של האתר. במקרה כזה, העסק שומר לעצמו את הזכות לסיים
לאלתר את השימוש של משתמש ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
28 . המשתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים
לנהוג על פיהם.

ביצוע הרכישה באתר
29 . המשתמש ימסור את פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 2.13 לעיל. ויאשר את ביצוע הזמנתו
(להלן: "ההזמנה ").
30 . המשתמש ימסור את פרטי האשראי שברשותו לצרוך ביצוע ההזמנה.
31 . עם סיום הליך ההזמנה, ישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש אישור הזמנה, המכיל את
פרטי העסקה כנדרש, על פי חוק (להלן: " אישור הזמנה").
32 . לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש אל מול חברת האשראי
המתאימה ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל,
בהתאם לפרטים שהזין באתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
33 . יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל יעשה רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לעסקה
ואישור ביצוע הרכישה, בכפוף לזמינות המוצר במלאי (להלן: " אישור ביצוע רכישה ").

34 . במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, אזי תוצג למשתמש הודעה באתר ותישלח
לו הודעה לדואר האלקטרוני שהזין באתר. במקרה כזה, תיחשב ההזמנה כאילו לא בוצעה.
35 . העסק יהא רשאי לשלוח אל המשתמש הודעות באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים )להלן:
"הודעות"(, עפ"י פרטי הקשר שהושארו ע"ש המשתמש באתר, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה
ו/או סל קניות אשר לא הושלמה לגביו ההזמנה ו/או עדכונים לגבי מוצרים באתר. שליחת
הודעות כאמור, תיעשה לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמשי האתר ולא
תיחשב כ"מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי הא תר.

אספק ומשלוח המוצרים
36 . העסק יספק את המוצר למשתמש אשר ביצע הזמנה באתר, בכפוף לקבלת מלוא פרטי
המשתמש, לרבות כתובת שהזין לביצוע האספקה ו תשלום באמצעות כרטיס האשראי.
37 . משלוח למזמין יבוצע באמצעות חברת שילוח, בהתאם לשיקול דעתו של העסק (להלן: "חברת
השילוח").
38 . זמן אספקת ההזמנה יהא ממועד ביצוע ההזמנה, קרי, השלמת העסקה לאחר אישור חברת
האשראי, עד לשעה 14:00( להלן: "מועד ביצוע ההזמנה ") ועד 3 ימי עסקים, לא כולל אספקה
בימי שישי, שבתות, ערבי חג וחג (להלן: " זמן אספקה").
הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 ,יחושבו כאילו בוצעו ביום העסקים שלמחרת.
יובהר כי – מוצרים המוזמנים תחת קטגוריית "ספיישל קולקשן " )מוצרים מיוחדים בהזמנה
אישית(, יסופקו עד 14 ימי עסקים, לא כולל ימי שישי, שבתות, ערבי וחג וחג, כאמור.
39 . דמי המשלוח עבור ביצוע כל הזמנה הינם בסך 35 ₪, יתווספו למחיר הפריטים שבאתר )להלן:
"דמי המשלוח "( ויצטרפו לתשלום הכולל עבור הזמנת המוצרים.
יודגש כי, ברכישת תיק החתלה בסכום הגבוה מ – 499.00 ₪, דמי המשלוח יהיו ללא עלות.
40 . העסק רשאי לשנות את דמי המשלוח ו/או זמן האספקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
41 . יובהר כי, במקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח.
42 . חברת השליחויות תספק את ההזמנות לכל חלקי ארץ ישראל, בהתאם להזנת פרטי כתובת
המשתמש באתר, למעט משלוחים לעיר אילת ולאזורים מעבר לקו הירוק. על המשתמש
להתעדכן מול שירות הלקוחות.
43 . העסק לא ישר באחריות לעיכובים הקשורים לחברת השילוח ו/או בנסיבות העולות כדי כוח
עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות העלולות להיווצר
במערכות השונות (מחשב ים ו/או טלפונים ו/או דוא"ל וכיוצ"ב).
44 . כמו כן, יצוין כי עלולים להיות איחורים במועדי אספקה – עד שבעה ימי עסקים, עקב עומסים
בהזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים.
45 . עיכובים כאמור אינם באחריות העסק ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד העסק במקרה זה.
46 . מובהר כי, במסגרת מסירתה ההזמנה למשתמש, באחריות המשתמש להיות זמין בטלפון
שהזין באתר ו/או לצורך קבלת מסרונים. במקרה של מניעת קו טלפוני מסיבה כלשהי לקבלת
SMS מהעסק, לא ניתן י היה למסור את ההזמנה למשתמש והמשתמש מאשר בזאת כי הדבר
ידוע ומובן לו, ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי העסק במקרה ולא יקבל מידע
מהעסק מהטעמים הללו.

47 . לצורך מסירת ההזמנה לידי המשתמש בכתובת אותה הזין באתר, ייצור נציג חברת השליחויות
קשר טלפוני עם המשתמש באמצעות שיחה טלפונית ו/או SMS לתאום מועד המסירה.
48 . למשתמש קיימת האפשרות לאשר לשליח להשאיר את המשלוח במקום בו ימסור המשתמש
לשליח ובמקרה זה, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ו\או אובדן שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
49 . מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות המשתמש, לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור
במסירת ההזמנה ולא יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו.
50 . יובהר כי, לא תהיה אפשרות לשינוי הכתובת אותה הזין המשתמש, לאחר ביצוע ההזמנה דרך
האתר, אלא בתיאום מול חברת השילוח ובכפוף לכל תנאי שייקבע על ידה.
51 . מועדי האספקה המפורטים לעיל חלים אך ורק על פריטים הקיימים במלאי.

ביטול עסקה על ידי הלקוח
52 . המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בכתב, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981( להלן: " חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו, או לחילופין,
להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
53 . ביטול העסקה יהיה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה או מסמך פרטי העסקה, לפי
המאוחר בינ יהם.
54 . הודעת ביטול העסקה )להלן: "הודעת הביטול"( תימסר אל מחלקת שירות הלקוחות (להלן:
"שירות הלקוחות") בטלפון 054-444-5496 ו/או בדואר אלקטרוני info@teddybaby.co.il
ו/או בדואר רשום לסטודיו ב כתובת: שער העמקים 15, הוד – השרון (להלן: "הסטודיו").
55 . בהודעת הביטול, על המשתמש לפרט את מס' ההזמנה, שמו, מס' זהותו, מס' הנייד ופרטי
האשראי באמצעותו שולמה ההזמנה.
56 . החזרת הפריט לידי העסק תהיה על חשבון המשתמש ובאמצעותו, ותבוצע ע"י מסירת הפריט
פיזית בהגעה עצמית אל ה סטודיו או שליחת הפריט אל כתובת סטודיו באמצעות חברת
השילוח, בעלות של 50 ₪ לכל כיוון )איסוף המוצר מהמשתמש ע"י חברת השילוח, שליחת ו
חזרה אל הסטודיו( ו/או בדרך אחרת אשר תהיה מקובלת ומאושרת בכתב ע"י שירות
הלקוחות.
57 . על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל
את העסקה אשר בוצעה באתר, בתוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה, מיום קבלת
הזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר. העסק רשאי לבקש
מהמשתמש תעודה המוכיחה כי המשתמש אכן אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק או עולה
חדש.
58 . במקרה של ביטול העסקה, יחזיר העסק למשתמש, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
פיזית לסטודיו, את חלק מחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן עבור המוצר שהוחזר לסטודיו,
באמצעות החזר לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה )בניכוי דמי המשלוח בסך 50 ₪ אשר
שולמו בעת רכישת המוצר אותו מחזיר המשתמש( וימסור עותק מהודעת ביטול החיוב, למעט
דמי ביטול בשיעור של %5 או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. יובהר כי, ככל שהמשתמש שילם דמי
משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
59 . ביטול הזמנה טרם יצאת המוצרים מהסטודיו אל המשתמש, לא יחויב בדמי ביטול.

60 . משתמש המבקש להחליף ו/או לבטל הזמנה, יחזירה לסטודיו את המוצר/ים ללא כל פגם מכל
סוג שהוא. יודגש כי, העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב להחלפת מוצרים ו/או החזרתם ו/או
לתבוע את נזקיו, במקרה בו נעשו בהם שימוש ו/או שניזוקו ו/או אריזתם נפתחה ו/או נפגמה.
61 . יובהר כי, מוצרים אשר חלים עליהם מבצעים – החלפה תבוצע עד 5 ימים, ממועד קבלת
המוצר אצל ה לקוח.
62 . הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק.
63 . העסק לא יישא באחריות לשימוש המשתמש במוצר, שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או
העסק.
64 . המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו וי ודיע לשירות הלקוחות אם המוצר שהתקבל
פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר. במידה ופריט כלשהו התקבל כשהוא פגום ו/או
שונה מכפי שהוצג באתר, על המשתמש להודיע בהקדם לשירות הלקוחות כאמור ויהא רשאי
לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט לידיו ובנסיבות אלו, לא ייגבו דמי ביטול,
כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים ממועד החזרת הפריט אל הסטודיו.

ביטול עסקה על ידי האתר
65 . האתר יהא רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
1.65 . הפרת סעיף ו/או תנאי ע"פ תקנון זה.
2.65 . הזנת פרטים שגויים / חלקיים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
3.65 . במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס במחיר ו/או בתיאור המוצר באתר, לרבות
טעות סופר ו/או תקלה אחרת.
4.65 . במקרה של מניעה ו/או עיכוב בעקבות כוח עליון כגון פעולות מלחמ ה, איבה או
טרור, השבתות, תקלות תקשורת, תקלות בשליטתו ו/או שאינו בשליטתו של האתר
וכיוצ"ב, המונעים את המכירה באופן תקין.
5.65 . אם נודע כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שבוצע מעשה או מחדל
העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים.
6.65 . אם המוצר המוזמן סופק לכתובת אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ולא
נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם המשתמש למסירת ההזמנה עקב אי
זמינות המשתמש ו/או פרטי ם שגויים שהזין המשתמש לאתר.
7.65 . הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו /או בכתב לכתובת אותם הזין
בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה , תבוטל העסקה והעסק י ימנע
מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר,
ככל ששולם, למעט דמי המשלוח כאמור ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
כלפי האתר, בגין ביטול העסקה.
8.65 . מבלי לגרוע מאמור לעיל, האתר יהיה רשאי לא לאשר הזמנה ו/או לבטל עסקה
מסיבות נוספות, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

זכויות יוצרים/קנין רוחני
66 . התוכן באתר הוא תוכן מקצועי שנכתב ונערך ע"י בעלי החברה ועובדיה. חל איסור מוחלט
להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא בהסכמה
מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.
67 . כל הזכויות באתר ובתכניו, לרבות אך לא רק, תמונות, איורים, טקסט, דגמים, מאמרים,
גרפיקה, סרגלי כלים, דוגמאות, סימני מסחר, שיטות, סודות מסחריים וכל פרט אחר הקשור
להפעלתו (להלן: "המידע"), שייכים לאתר טדי בייבי בלבד ו/או לצדדים שלישיים, אשר התירו
לאתר לעשות שימוש בפרסום המידע.
68 . חל איסור מוחלט לעשות על שימוש בנתונים ובמידע המוצגים באתר טדי בייבי, לרבות
להעתיק, לשכפל, לפרסם, למכור, להפיץ, אלא בהסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של האתר.
69 . האתר יראה בחומרה רבה ביצוע כל שימוש מנוגע להוראות תקנון האתר, לרבות העתקה
מתכני ו וי פעל בכל אמצעי הנתון לו במסגרת החוק להביא את מפרי זכויות היוצרים לדין.

פרטיות/מאגרי מידע
70 . האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים, לצורך שמירה על סודיות המידע
שמוזן באתר, ככל הניתן. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במערכת הניהול של האתר,
ללא שמירת פרטי האשראי (להלן: " מערכת הניהול").
71 . אחת ממטרות שמירת פרטי המשתמש במערכת הניהול, היא דיוור ישיר ולהסרה ממאגר
המידע, יש לפנות לשירות הלקוחות, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בטלפון.
72 . המידע על משתמש מתקבל באתר באמצעות הזמנו על ידי המשתמש. המשתמש מאשר
שהמידע נמסר מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה והוא אחראי לנכונות המידע הנמסר על
ידו.
73 . במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל מידע ו/או הודעות מאת האתר, אזי יוכל לבחור שלא
להצטרף לרשימת התפוצה. במידה והצטרך לרשימת התפוצה ואינו מעוניין להישאר בה, יוכל
להסיר בכל עת את פרטיו במקום המיועד לכך באתר או בכל אמצעי אחר, לרבות במסגרת
דואר אלקטרוני ו/או הודעות S.M.S לשירות הלקוחות.
74 . השימוש במידע זה נעשה על פי חוק ולצורך ניהול ותפעול האתר, ומתן השירותים למשתמש,
הכל בהתאם לתקנון.
75 . המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או
תפעול האתר, הכל בהתאם לתקנון ו לכל דין.
76 . הפרטים השמורים באתר יימסרו ע"י האתר על פי חוק ודין ו/או צו שיפוטי ו/או אם יאחד
האתר פעילותו עם גוף אחר.
77 . המשתמש רשאי לדרוש משירות הלקוחות בכתב, כי מידע המתייחס אליו יימחק ממערכת
הניהול. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם תחול על המשתמש בלבד.
78 . יובהר כי, על אף מאמצי האתר, לא ניתן למנו ע לחלוטין חסינות מפני כניסת גורמים עוינים
כלשהם לאתר ו/או לפרטי המשתמש במערכת ניהול האתר. לאור האמור, במידה וצד שלישי

כלשהו ייחשף למידע השמור במערכת הניהול ויעשה בו שימוש לרעה, שלא בשליטת העסק
ו/או בהרשאתו, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק וה עסק לא
יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.

דילוג לתוכן